Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”

De Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” werd opgericht op 17 april 1943. De belangrijkste reden voor de oprichting was destijds de noodzaak om het rapen van eieren aan banden te leggen. Een bezigheid, die in de oorlogsjaren een dermate grote omvang had aangenomen, dat de vogelstand ernstig werd bedreigd.

In de loop der jaren bleek echter dat er andere bedreigingen voor de vogelstand voor in de plaats kwamen. Denk maar aan de uitbreidingen van woonwijken, de groei van het aantal en de omvang van industrieterreinen, de aanleg van nieuwe wegen of de verbreding van bestaande wegen etc. Dat alles ging veelal ten koste van de unieke veenweidegebieden in het werkgebied van de vereniging. Die veenweidegebieden verdienen de broodnodige bescherming omdat naar mate die gebieden worden aangetast ook de vogelstand daar aantoonbaar het slachtoffer van is. Daarbij moet goed worden bedacht dat deze veenweidegebieden van internationale betekenis zijn. Zij dienen in de zomer namelijk als broedgebied voor vogels die de rest van het jaar zuidelijker vertoeven. Daarnaast dienen ze in het voor- en najaar als tijdelijk rustpunt voor trekvogels op hun vlucht vanuit het verre zuiden naar hun broedgebieden in het noorden (o.a. Scandinavië, Rusland), en weer terug. Tenslotte wordt het gebied ook gebruikt als overwinteringgebied door vogels die de zomermaanden in noordelijker streken doorbrengen.

Die internationale dimensie is in de doelstelling van de vereniging ook terug te vinden door de vermelding dat het niet alleen gaat om het leefmilieu in de Zaanstreek zelf maar ook daarbuiten.