ANBI-status

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of Algemeen Nut Beogende Instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. De Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” is bij beschikking van de Belastingdienst d.d. 20 september 2007 vanaf 1 januari 2008 als ANBI aangewezen.

De ANBI-status vraagt om openbaarheid van specifieke informatie:

  • de naam van onze vereniging is de Vogelbeschemingswacht “Zaanstreek”, correspondentieadres Tjadenweg 17, 1456 AN Wijdewormer
  • het RSIN is 81.56.11.894
  • het iban-rekeningnummer van de vereniging is ABN Amro: NL39ABNA 0545573254
  • onze doelstelling
  • het actuele beleidsplan
  • de bestuurssamenstelling
  • het bestuur en alle overige leden, die activiteiten ten behoeve van de vereniging uitvoeren, zijn onbezoldigd (er is geen sprake van vacatiegelden). Er wordt alleen een vergoeding verstrekt van € 60/jaar voor gemaakte onkosten
  • het jaarverslag van de secretaris en de verslagen van de werkgroepen worden gepubliceerd op de website onder Algemene Ledenvergadering
  • de balans en staat van baten en lasten met toelichting van het afgelopen jaar wordt gepubliceerd op de website onder Algemene Ledenvergadering, (concept) verslag laatste jaar