Ereleden van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”

Huidige Ereleden

Martien Roos

Werd in de algemene ledenvergadering van 23 mei 1967 in het bestuur gekozen, waar hij de functie van 2e secretaris kreeg. Formeel bleef hij deze functie vervullen tot hij op 2 mei 1991 werd gekozen tot voorzitter van de vereniging. Feitelijk trad hij al veel eerder op als voorzitter, nadat die functie per 19 maart 1979 vacant was geraakt.
Hij bleef voorzitter tot zijn aftreden als lid van het bestuur in de algemene ledenvergadering van 12 april 1995, in welke vergadering hij tot erelid van de vereniging werd benoemd.

Ed Staats

Het is al weer heel wat jaren geleden dat Ed Staats in de voetsporen van zijn vader Roel Staats trad. In 1989 werd hij lid van onze vereniging om snel daarna ook heel actief te worden: bestuurslid in de periode 2002 tot en met 2021, waarvan tussen 2003 en 2018 in de functie van penningmeester. Daarnaast heeft Ed in de loop der jaren ook in andere functies vorm gegeven aan het functioneren van de vereniging: de PPC, de werkgroep oeverzwaluwen, de website, de Kieft en Kieftenpul, de cursus “Vogels herkennen” en de wintertellingen. Daarbij is hij niet op zijn mondje gevallen als de vogelbescherming in het geding komt. Altijd alert, actief, betrokken en ter zake deskundig. Hij is soms dag en nacht met het wel en wee van de vereniging bezig. Spottend, maar ook eervol, wordt hij daarom wel ‘Mister Vogelbeschermingswacht’ genoemd.
Na al die betrokken jaren vond hij het dan ook in 2019 tijd worden dat anderen een aantal werkzaamheden van hem over ging nemen. Daarom besloot hij om in de Algemene Ledenvergadering van 4 oktober 2021, een anderhalf jaar later dan gepland vanwege de Corona-perikelen, te stoppen als bestuurslid.

Vanwege zijn verdiensten voor de vereniging heeft de Algemene Ledenvergadering hem op 4 oktober tot erelid van de vereniging benoemd.


Ereleden die de vereniging eerder heeft gekend

Jan Pieter Strijbos

Tijdens een diner dat hem werd aangeboden ter gelegenheid van zijn 85e verjaardag op 14 maart 1976, en waarvoor ook een vertegenwoordiging van het bestuur van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”was uitgenodigd, deelde Mart van Herp – de toenmalige voorzitter van de vereniging – aan de heer Strijbos mee dat het bestuur en de leden van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” besloten hadden hem te eren met een benoeming tot erelid.

De reden daarvan lag in de vele verdiensten van Strijbos voor de Zaanse vogelbescherming in het algemeen en voor de Vogelwacht “Zaanstreek” in het bijzonder. De toekenning van het erelidmaatschap moest dan ook worden gezien als een bewijs van dankbaarheid voor zijn nimmer aflatende belangstelling voor het wel en wee van de vereniging. Strijbos had in de jaren liggend tussen de twee wereldoorlogen landelijke bekendheid verworven als natuurfotograaf en -cineast alsmede als publicist, spreker en propagandist van de natuur- en vogelbescherming.

In de beginjaren van de vereniging waren de lezingen van Strijbos voor leden en donateurs van de vereniging een veelvuldig terugkerend gebeuren dat gepaard ging met volle zalen belangstellenden. Met zijn lezingen en zijn publicaties heeft hij zowel in de Zaanstreek als elders in het land duizenden bereikt en in de gelegenheid gesteld mee te genieten van de zwerftochten door de natuur die hij had gemaakt. Zo was hij een ware ambassadeur voor de bevordering van de natuurbescherming.

Strijbos overleed op 10 mei 1983 op 92-jarige leeftijd.

Roel Staats

Werd in de algemene ledenvergadering van 2 mei 1991 benoemd tot lid van het bestuur nadat hij het jaar daaraan voorafgaand al coördinator was geworden van de Pers- en Propagandacommissie (PPC) en redacteur van De Grutter, de voorloper van De Kieft. Hij was ook de initiator voor de cursus Vogels Herkennen. Daarnaast vervulde hij een belangrijke rol bij de organisatie van de evenementen ter gelegenheid van de viering van het 50- en 55-jarig jubileum van de vereniging, zoals de geslaagde actie om in Het Twiske een oeverzwaluwwand te realiseren.
Nadat hij zijn bestuursfunctie per 15 april 1997 had neergelegd bleef hij nog tot eind 1998 coördinator van de PPC en voerde hij de redactie van het verenigingsblad.
Voor al deze uiteenlopende activiteiten werd hij in de algemene ledenvergadering van 10 april 2002 benoemd tot erelid.
Kort daarop op 20 mei 2002 overleed hij op 73-jarige leeftijd. De algemene ledenvergadering van 24 april 2004 besloot op voorstel van het bestuur als eerbetoon tot instelling van de Roel Staatsprijs, een jaarlijks toe te kennen prijs aan een lid – geen bestuurslid zijnde – dat zich in het betreffende verenigingsjaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging en haar doelstellingen.

Wim de Haas

In de algemene ledenvergadering van 27 september 1959 werd Wim de Haas gekozen tot tweede penningmeester. In die functie was hij belast met het innen van contributie- en donatiegelden. Deze functie heeft hij onafgebroken en zeer consciëntieus vervuld tot de algemene ledenvergadering van 17 maart 1981.
Daarnaast was hij actief bij het distribueren van het verenigingsblad alsmede de uitnodigingen voor vergaderingen, lezingen en excursies en bij het inventariseren van vogels in het Wormer- en Jisperveld en de wintertellingen van watervogels. Bovendien leidde hij in het veld menige vogelexcursie, hield hij verenigingsplakboeken bij en was, indien noodzakelijk, altijd beschikbaar voor wintervoedingen, waaronder die in de beruchte winter van 1963.
Voor al deze verdiensten werd hij in de algemene ledenvergadering van 17 maart 1981 benoemd tot erelid.
Hij overleed op 5 mei 2003 op 93-jarige leeftijd.

Frans Sjollema

Was penningmeester in het eerste formeel gevormde bestuur vanaf 10 juni 1945 tot de algemene ledenvergadering van 16 februari 1947.
Vanaf 23 maart 1951 tot en met 1 april 1953 weer lid van het bestuur in de functie van leider van de gevormde jeugdafdeling. Daarna eerst tweede penningmeester en vanaf 21 oktober 1955 – na enkele wisselingen in het bestuur eerder dat jaar – eerste penningmeester. Deze functie vervulde hij tot de algemene ledenvergadering van 2 april 1964, waarna hij tot de algemene ledenvergadering van 23 mei 1967 lid van het bestuur bleef. In die laatstgenoemde vergadering werd hij tot erelid benoemd wegens zijn vele verdiensten voor de vereniging.
Hij overleed op 7 maart 2011 op 95-jarige leeftijd.

Jan Albers

Was mede oprichter en lid van de vereniging vanaf het eerste uur (17 april 1943) en voorzitter vanaf 10 juni 1945 in het eerste formeel gevormde bestuur. Met een onderbreking in de periode september 1954 tot en met 27 september 1959 vervulde hij weer de functie van voorzitter van de vereniging tot 23 mei 1967. Vanaf dat moment tot 8 november 1973 bleef hij lid van het bestuur. Eerder in dat jaar was hij tijdens de feestelijke viering van het 50-jarig bestaan van de vereniging op 17 april in De Speeldoos te Zaandam in kennis gesteld van het besluit, eerder genomen in een speciaal daarvoor belegde extra ledenvergadering op 2 april 1973, om hem vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging te benoemen tot erelid.
Jan overleed op 22 juni 2011 op 89-jarige leeftijd.

Frans de Vries

In de algemene ledenvergadering van 12 april 1994 gekozen tot lid van het bestuur en vanaf dat moment optredend als vice-voorzitter. Na het aftreden van Martien Roos als voorzitter in de vergadering van 12 april 1995 benoemd tot voorzitter, welke functie hij vanaf 13 april 1999 combineerde met die van secretaris. Vanaf 22 maart 2000 vervolgens secretaris van de vereniging tot aan zijn aftreden als lid van het bestuur in de algemene ledenvergadering van 21 april 2006, in welke vergadering zijn benoeming tot erelid plaats vond.
Frans overleed op 13 juli 2012 op 75-jarige leeftijd.