Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten van de vereniging (pdf-bestand), zoals laatstelijk gewijzigd in 2022.

De vereniging hanteert het volgende huishoudelijk reglement (pdf-bestand)


Privacy Statement

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisatie die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. De vereniging heeft een privacy statement (pdf-bestand) opgesteld waarin is aangegeven welke privacy gevoelige gegevens er bijgehouden worden en hoe daarmee wordt omgegaan.

Daarnaast is een document opgesteld met de praktische invulling van dit privacy statement


Gedragscode en omgangsregels vrijwillig jeugdwerk

Naar aanleiding van toenemende activiteiten voor minderjarigen, heeft het bestuur besloten om een gedragscode en omgangsregels met betrekking tot vrijwillig jeugdwerk op te stellen. Deze zijn in de bestuursvergadering van 15 oktober 2010 vastgesteld. De teksten zijn gebaseerd op modellen die – in opdracht van het ministerie van Justitie – zijn opgesteld door de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk in het kader van het project In Veilige Handen.


Excursiereglement meerdaagse excursies

De Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” organiseert periodiek meerdaagse excursies voor haar leden. Dit reglement heeft alleen betrekking op meerdaagse excursies en heeft als doel duidelijkheid te scheppen over de rechten en verplichtingen van zowel de deelnemers als de VBWZ.


Verenigingsbeleid

Door de Algemene Leden Vergadering is in 2001 een Verenigingsbeleidsplan vastgesteld. Vanwege tijdsverloop zowel als vanwege veranderingen in de maatschappij en binnen de vereniging, was er behoefte dit plan te actualiseren. Dat is gebeurd in de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2010 en nogmaals door het bestuur op 9 oktober 2020.

Tijdens (lokale) maatschappelijke discussies over onderwerpen die betrekking hebben op vogels, wordt het bestuur van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” regelmatig om haar mening gevraagd. Het bestuur bepaalt op zo’n moment in een vergadering zijn standpunt of raadpleegt de leden via de Algemene Leden Vergadering. De uitkomst wordt vastgelegd als verenigingsbeleid. Dit beleid wordt zowel gepubliceerd in het verenigingsbeleid “De Kieft” als op de website.


Bankgegevens

Bank: ABN Amro
Rekeningnummer: NL39ABNA0545573254 ten name van VBW Zaanstreek