Stand van zaken herstel brakke natuur in de Polder Westzaan

Datum: 03-01-2015
Bron: Ed Staats (Bestuur) en Rob Koeman (Werkgroep Polder Westzaan)

Het is bijna een jaar stil geweest rond de provinciale plannen voor de verbrakking van delen van de Polder Westzaan.

Op 29 oktober 2013 was er een druk bezochte inloopavond over deze natuurherstelplannen in partycentrum De Bun in Westzaan, waar provinciaal gedeputeerde Jaap Bond en toenmalig wethouder van Zaanstad Robert Linnekamp uitleg gaven en vragen beantwoordden. Leden van onze Werkgroep Polder Westzaan en ons Bestuur waren daarbij ook van de partij. Op bedoelde avond werd een vraag- en antwoorddocument, met 44 vragen over het project en de bijbehorende antwoorden, uitgereikt.
Op 21 november 2013 verscheen er een gezamenlijk persbericht van de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Zaanstad, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). Hierin gaven zij onder andere aan dat zij hadden besloten alleen het Guisveld en misschien het Euverenweggebied te gaan verbrakken, omdat:

 • lichte verbrakking in het zuiden van de Polder Westzaan (De Reef en Westzijderveld) niet zou leiden tot het gewenste herstel van de brakke natuur;
 • het voordeel van deze verbrakking derhalve niet zou opwegen tegen de (extra) kosten en de mogelijke hinder voor de agrariërs aldaar.
(echt) Lepelblad
Er zijn nog enkele plekken in het Guisveld met (echt) lepelblad (foto: ©Gerard Span)

Op 11 november 2014 verscheen het volgende persbericht over dit onderwerp. Dit persbericht is hieronder opgenomen.


Persbericht Herstel brakke natuur Polder Westzaan

door Ad Stavenuiter, projectleider namens de provincie Noord-Holland (11 november 2014)

In maart 2014 werd, door de Stuurgroep Westzaan, een 'go-besluit' genomen voor de verbrakking van het Guisveld en het Euverenweggebied. In mei van dit jaar bent u, per e-mail, voor het laatst over dit project geïnformeerd.
Momenteel wordt er gewerkt aan de verdere planuitwerking van de verbrakking. Hieronder geef ik u een kort overzicht van de actuele stand van zaken.

Herstel brakke natuur en lopende acties
 • De betrokken partijen (provincie, gemeente, Staatsbosbeheer, hoogheemraadschap en LTO) stellen een uitvoeringsovereenkomst op. Hierin worden onder meer afspraken vastgelegd over de verdere aanpak en over het beheer van de te realiseren voorzieningen, zoals de brakwaterinlaat en de overvaarbare stuwen. De partijen zullen de overeenkomst naar verwachting volgend voorjaar (2015: redactie) ondertekenen.
 • De planning is erop gericht dat de inlaat van het brakke water eind 2016/begin 2017 kan plaatsvinden. Hiervoor wordt de komende periode het plan verder technisch uitgewerkt en worden vergunningsaanvragen voorbereid.
 • Een aantal huidige waterinlaten van de Polder Assendelft komt straks in het te verbrakken deel van de Nauernasche Vaart te liggen. Er is een plan uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de Polder Assendelft niet mee verbrakt. Momenteel wordt onderzocht of er, bij uitvoering van dat plan, nog substantiële chloride-effecten in de Polder Assendelft te verwachten zijn. Met de betrokkenen in Assendelft zal over de uitkomsten nader gecommuniceerd worden.
 • Er is onderzoek gedaan naar de chemische waterkwaliteit (nulmeting) van de polder, het Noordzeekanaal en de Zaan. De verwachting is dat inlaat vanuit het Noordzeekanaal in plaats van water uit de Zaan (zoals in de huidige situatie gebeurt) een licht positief effect heeft op de waterkwaliteit in het Guisveld en het Euverenweggebied. Het onderzoeksrapport zal nog worden besproken met het hoogheemraadschap alvorens het definitief wordt.
 • Met Staatsbosbeheer (SBB) wordt uitgewerkt welke maatregelen op perceelniveau (SBB-percelen) nodig zijn, opdat de natuur zo optimaal mogelijk van het brakke water kan profiteren.
 • Het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) gaat in 2015 in Westzaan een praktijkproef starten om de gevolgen van verbrakking op bodemdaling en natuur te onderzoeken. Dit in aanvulling op eerdere onderzoeken die het OBN hiervoor met een proefopstelling heeft uitgevoerd. Wij zijn op dit moment nog bezig met het uitwerken van het monitoringsplan voor het verbrakken van het Guisveld en het Euverenweggebied, waarbij we waar mogelijk samen zullen werken met het OBN-onderzoek.
 • Er is overleg gevoerd met de beroeps- en hobbyvissers. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de verdere planuitwerking. Het gaat bijvoorbeeld om het vispasseerbaar maken van nieuw te plaatsen stuwen.
 • Er is een tweede ronde overleg gevoerd met eigenaren/pachters/houders van dieren in het Guisveld en het Euverenweggebied ('maatwerkgesprekken'). Onder meer over de invulling van de zoetwatervoorziening voor vee en over ander maatwerk, zoals de mogelijke uitruil van percelen en het als natuur begrenzen van nu nog agrarische percelen.
 • Overleg met andere direct betrokkenen zal nog worden opgestart.
Inrichting natuur Westzijderveld en De Reef

Naast de verbrakking van het Guisveld en het Euverenweggebied, wordt ook gewerkt aan de inrichting van enkele natuurpercelen in het Westzijderveld en De Reef. Momenteel wordt een inrichtingsplan opgesteld, waarin onder andere rekening wordt gehouden met de in de gebieden aanwezige bodemverontreinigingen.

Vliegerfoto: Het Guisveld van bovenaf
Vliegerfoto: Het Guisveld van bovenaf;© Tom Kisjes