Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023

Door: Willem Rol, voorzitter Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”

Op 15 maart 2023 vinden Provinciale Statenverkiezingen plaats. Een tiental partijen dingt mee om 55 zetels bij de provincie Noord-Holland. Provinciale Staten kiezen op hun beurt de Eerste Kamer. Verkiezingsprogramma’s zullen veel goede voornemens bevatten, maar wat daarvan uiteindelijk terechtkomt, is een ander verhaal. Ter illustratie geef ik enkele voorbeelden.

Bodemdaling

De Randstedelijke Rekenkamer stelt in haar rapport “Bodemdaling in Veenweidegebieden” (2022) vast dat de aanpak van de bodemdaling in de afgelopen 4 jaar niet van de grond is gekomen. De bodemdaling in de Zaanse veenweide­gebieden heeft nadelige gevolgen voor CO2-emissies, waterkwaliteit, weidevogels en kwetsbare funderingen van historische bebouwing. Het waterpeil opzetten tot maximaal 20 centimeter beneden het maaiveld is een logische stap om de bodemdaling in veenweidegebieden (inclusief onderbema­lingen) te temperen.

Leefomgeving

De taken van de provincie Noord-Holland bestaan uit ruimtelijke ordening, infrastructuur, milieu, natuur, recreatie, erfgoed, toezicht op gemeenten, toezicht op waterschappen. Het meeste geld gaat om bij infrastructuur: provinciale wegen, vaarwegen, bruggen, vrij liggende busbanen en fietspaden. De Fietsersbond signaleert dat fietspaden te smal zijn.

Ruimtelijke ordening is een belangrijke wettelijke kerntaak van de provincie. Locaties voor windmolens verstoren landschap en trekvogels. Bij milieu werkt de provincie samen met gemeenten in omgevingsdiensten. De affaires bij Tata, Schiphol en OLAM wijzen uit dat zij het toezicht op het milieu niet kordaat vervullen. Dat is nadelig voor veenmosrietlanden.

Natuur en landschap

Voorts gaat de provincie over subsidieregelingen voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en weidevogels, molens, stolpboerderijen en monumenten. Een lacune is dat de grutto (Rode Lijst) als broedvogel in Natura 2000 beheerplannen ontbreekt. Extra aandacht behoeven:

  • vaarlandvergoeding verhogen
  • het provinciaal actieplan voor weidevogels doorzetten (n.v.v. Marken, De Hooge Weide, Amstelland en Eempolders)
  • finesses van de uitvoeringskwaliteit van Natura 2000 beheerplannen, waaronder brakwaterverlandingsvegetaties
  • ongewenste exoten bestrijden: appelbes, cranberry, e.d.
  • agrariërs die omschakelen naar biologische landbouw en potstallen lopen aan tegen taaie procedures van regelgeving, het Aerius model en vergunningen
  • onafhankelijke onderhoud inspecties (n.v.v. de Monumentenwacht)
  • onderzoek naar de noordse woelmuis (endemische soort)
  • otters: faunapassages bij provinciale wegen; looprichels bij bruggen

De provincie is 100% aandeelhouder van PWN dat circa 7.500 ha duingebied beheert.

Groenploeg Laag Holland

Na de opheffing van de stichting Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (VNLB) in 2003 zijn gaten geslagen in het beheer van veenweidegebieden, in het bijzonder veenmosrietlanden. Staatsbosbeheer heeft met financiële steun van Binnenlandse Zaken een groenploeg in Westzaan opgericht. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen er nuttig en zinvol werk verrichten en bijleren. Deze groenploeg mag alleen op terreinen van Staatsbosbeheer en het Rijk werken. Het verdient aanbeveling dat de provincie Noord-Holland een vergelijkbare regeling voor Laag-Holland opzet. Welke partijen c.q. kandidaten voor Provinciale Staten willen zich over zo’n voorbeeldig initiatief ontfermen?

Met onze (voorkeur)stemmen kunnen we bij de provincie en (indirect) de Eerste Kamer een zetje in de goede richting geven voor natuur en vogels.

StemWijzer nodig ?

Informatie: ProDemos (WegWijzer), provincie Noord-Holland en Vogelbescherming Nederland.