Verbod op waterrecreatie op centrale Stootersplas

Bron: Dagblad Zaanstreek, 9 september 2023 (artikel Robert Jan van der Woud) en Vogelbescherming Nederland

De provincie Noord-Holland houdt vast aan een recreatieverbod op de Stootersplas in natuur- en recreatiegebied Het Twiske tijdens de wintermaanden. Afsluiting van de plas is nodig om de daar overwinterende smienten niet te verstoren, maar watersporters maken daar bezwaar tegen.

Voor Noord-Holland is dat geen reden om op de maatregel terug te komen. Het in stand houden van natuurwaarden is volgens de regelgeving belangrijker dan waterrecreatie als het om een Natura 2000-gebied gaat, en dat is bij Het Twiske het geval. Natuurorganisaties juichen de maatregel daarentegen juist toe. “De smient bevindt zich in de huidige situatie onder het instandhoudingsdoel”, laat de provincie weten. “Voor deze soort vormt winterrecreatie op de Stootersplas een knelpunt. De Stootersplas dient daarom in de winter afgesloten te zijn voor deze vormen van waterrecreatie om significant negatieve effecten op de soort te voorkomen.” Ook het wandelen met honden op de vlonders bij het Kure-Janstrand en ’t Schoorlstrand mag tussen 1 november en 1 maart niet meer. Honden dienen bovendien nabij rietkragen (leefgebied voor noordse woelmuis, bruine kiekendief en roerdomp) aangelijnd te zijn om zo verstoring te voorkomen.

Rapport verstoring door vogels

Verstoring is niet alleen in de Zaanstreek een probleem. Vorig jaar gaf Vogelbescherming Nederland opdracht voor het rapport ‘Verstoring van vogels door recreatie’ (Krijgsveld en anderen, 2022). Daaruit komt naar voren dat verstoring door recreatie aanzienlijk is. Het is zelfs zo erg dat de strandplevier vanwege verstoring door recreatie dreigt te verdwijnen uit ons land. Vooral grote aantallen recreanten veroorzaken verstoring. En naast honden, leveren onvoorspelbare verstoringen – zoals speedboten en kitesurfers – eveneens veel stress op. Waterrecreatie heeft dus ook een grote impact op vogels.

Vogelbescherming Nederland heeft recent onderstaande video over dit onderwerp uitgebracht. Meer is te vinden op: https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/vogelbescherming-watersporters-houd-rekening-met-de-vogels.