Werkgebied

Het werkgebied wordt in het zuiden begrensd door het Noordzeekanaal, in het westen door de Wijkermeerpolder, in het noorden door het Alkmaardermeer en het Noord-Hollandskanaal en in het oosten door de lintbebouwing van Den Ilp en Landsmeer. Het werkgebied omvat een aantal waardevolle, maar tegelijkertijd ook bijzonder kwetsbare veenweidegebieden van internationale betekenis. Het Westzanerveld, het Oostzanerveld, het Guisveld en het Wormer- en Jisperveld verdienen in dit verband speciale aandacht. Hier broeden nog veel weidevogels grutto, kievit, tureluur, scholekster en watersnip, naast vele andere soorten waaronder visdief, bruine kiekendief, roerdomp en rietzanger. Kortom, ons werkgebied is nog (erg) rijk aan weidevogels, rietvogels en moerasvogels waarop we uitermate zuinig moeten zijn!

Werkgebied Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”

Verklaring van de gebieden

 1. Jagersveld
 2. Stedelijk gebied (donker geel)
 3. Polder Westzaan
 4. De Kalverpolder en de Enge Wormer
 5. Het Oostzanerveld
 6. Het Twiske
 7. De Wijde Wormer
 1. Het Wormer- en Jisperveld
 2. Polder Assendelft
 3. De Krommenieër Woudpolder
 4. De Uitgeesterbroekpolder
 5. De Rothoek
 6. Het Noordzeekanaal en omgeving (inmiddels industrieterrein)

Ook in aangrenzend gebied kunnen leden van de vereniging actief zijn, niet alleen met tellingen, maar ook wanneer zich daar ontwikkelingen voordoen die mogelijk van invloed zijn op de vogelstand in de Zaanstreek.