Commissie Tellingen en Inventarisaties (C.T.I.)

De Commissie Tellingen en Inventarisaties, kortweg C.T.I., heeft als belangrijkste taak het organiseren en coördineren van de jaarlijkse wintertellingen. Daarnaast wordt ook de invoer van losse waarnemingen van in de Zaanstreek waargenomen vogels ondersteund.

Alle gegevens uit deze tellingen worden centraal verzameld en kunnen ingezet worden ten behoeve van de bescherming van vogels door o.a. de beïnvloeding van het gemeentelijk-, provinciaal- en landelijk overheidsbeleid, de publieke opinie, specifieke groeperingen en instanties.


Wintertellingen

In het winterseizoen, lopend vanaf september t/m maart, wordt de gehele Zaanstreek (excl. bebouwing) geteld op in ieder geval watervogels. Veel tellers nemen echter alle soorten die zij zien mee. De telling vindt elke maand plaats in weekend dat het dichtste bij de 15e van de maand ligt. De resultaten worden centraal verzameld en verwerkt. De verwerkte tellingen worden elk jaar aangeleverd bij Sovon in het kader van de Watervogeltellingen.

Meer informatie en adresgegevens

Smienten ©Kees de Jager

Losse waarnemingen

Binnen de Zaanstreek zijn diverse vogelaars in hun vrije tijd actief op zoek naar leuke en/of bijzondere waarnemingen. Het registreren en waar nodig natrekken van deze waarnemingen behoort ook tot de werkzaamheden van de C.T.I.

Meer informatie over deze werkzaamheden en de mogelijkheid om zelf waarnemingen door te geven vindt u in de rubriek waarnemingen.


Broedvogelinventarisaties

Binnen het werkgebied van de vogelwacht worden door verschillende groepen broedvogeltellingen uitgevoerd. Deze tellingen vinden vanuit verschillende invalshoeken plaats (o.a. nestbescherming, gebiedsbeheer, kolonietellingen). De C.T.I. verzamelt de resultaten van deze tellingen. Zo ontstaat een goed beeld van de broedvogels van de Zaanstreek. De verzamelde gegevens worden beschikbaar gesteld aan Sovon en – wanneer noodzakelijk – gebruikt voor het beschermen van (bedreigde) gebieden.

Kluut ©Rob van der Woude

Coördinator

Kees de Jager