De Kalverpolder

De Kalverpolder is de kleinste, maar misschien wel de bekendste polder in de Zaanstreek. Achtertuin van de Zaanse Schans en beeldbepalend landschap voor de molens aan de Kalverringdijk.
De Kalverpolder heeft belangrijke cultuurhistorische- en natuurwaarden. Het patroon van de vele kleine, door water omringde, percelen is bijna duizend jaar geleden ontstaan door ontginning van het oorspronkelijke hoogveenmoeras. Door het eeuwenlange agrarische gebruik is er een karakteristiek gebied ontstaan: een veenweidepolder. Dit open en nat gebied vormt een uniek ecosysteem.
Veranderingen in gebruik en beheer, voornamelijk het wegvallen van het traditionele boerenbedrijf, hebben in het laatste kwart van de 20e eeuw geleid tot verwaarlozing van dit bijzondere landschap.
Zonder beheer is een veenweidegebied gedoemd te verdwijnen. Er ontstaan rietlanden en moerasbossen.

Stichting Kalverpolder

Mede op initiatief van Vogelbeschermingswacht Zaanstreek is in 2006 de vrijwilligersorganisatie Stichting Kalverpolder in het leven geroepen met het doel dit unieke veenweidelandschap te herstellen. Een grote groep vrijwilligers, waaronder een aantal leden van de Vogelbeschermingswacht, is iedere week actief met het maaien en afvoeren van riet en gras, verwijderen van bramen en boompjes en allerlei andere werkzaamheden.

Dit gebeurt op de, alleen per boot bereikbare, percelen van Staatsbosbeheer, de grootste terreineigenaar in de Kalverpolder. In 2015 is een samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer gesloten. Op basis hiervan voeren de vrijwilligers van Stichting Kalverpolder de beheertaken uit aan de hand van een gezamenlijk opgesteld Beheerplan.

Natura 2000 én grote vogelrijkdom

De Kalverpolder is sinds 2016 een Europees beschermd Natura2000 gebied. Het is een belangrijke schakel in de verbinding tussen verschillende veenweidegebieden in de Zaanstreek.

Regelmatig wordt een broedvogeltelling uitgevoerd waarbij wordt vastgesteld dat ruim 60 vogelsoorten in deze polder broeden, waaronder slobeend, grutto, tureluur, blauwborst, snor, bruine kiekendief en roerdomp.

Deze variëteit vindt zijn oorsprong in het feit dat de Kalverpolder op een relatief klein oppervlak verschillende biotopen huisvest: veenweides, smalle sloten én open water, moeraspercelen en diverse bosschages.

Tijdens de jaarlijkse wintertellingen komt naar voren dat de Kalverpolder een belangrijk rust- en foerageergebied is voor o.a. watersnip, smient en wintertaling.

In de noordwesthoek van de Kalverpolder wordt van januari tot juni een groot perceel beheert als plasdrasgebied met als resultaat dat hier in het vroege voorjaar forse aantallen grutto’s verblijven.

Binnen de vrijwilligersgroep van Stichting Kalverpolder zijn ook enkele leden van Vogelbeschermingswacht Zaanstreek actief.

Handje helpen in de Kalverpolder?

Je bent van harte welkom om een keertje mee te werken. Kijk voor details en aanmelden op activiteiten – beheerwerkzaamheden of op de website van Stichting Kalverpolder.