Werkgroep Oostzanerveld

Het Oostzanerveld is een waterrijk veenweidegebied dat ligt binnen de gemeente Oostzaan. Het wordt omsloten door de autosnelweg A8, de ringdijk van de droogmakerij de Wijde Wormer, Het Twiske en de lintbebouwing van het dorp Oostzaan. Het gebied wordt door de spoorlijn Zaandam – Hoorn in twee gedeelten gesplitst: een noordelijk en zuidelijk deel. Het totale oppervlak bedraagt circa 600 ha, waarvan ongeveer 30% uit water bestaat. Het resterende deel (circa 400 ha) is verdeeld over 600 percelen die veelal omgeven zijn door rietkragen, een echte vaarpolder dus.

De doelstelling van de werkgroep is de huidige hoge natuurwaarde van de flora en fauna (o.a. van weide- en moerasvogels) te behouden en, waar nodig, te verbeteren. Hiertoe hebben wij regelmatig overleg met terreinbeheerder Staatsbosbeheer, de boeren en eigenaren / gebruikers van percelen in het veld en met overheidsinstanties zoals de gemeente Oostzaan en de (water)politie.

Tevens worden winter- en broedvogeltellingen in het veld verzorgd. De gegevens gaan naar de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”, Staatsbosbeheer en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Samen met 30 vrijwilligers wordt Staatsbosbeheer geholpen met het onderhoud in het veld. Dit gebeurt vanaf september t/m maart. Wilt u hieraan meedoen, meldt u dan aan. Meer informatie over deze beheerwerkzaamheden vindt u in de rubriek verenigingsactiviteiten.


Coördinator

Bernard Ebbelaar
075 6161731

Werkgroepleden

Ed Staats
06 37176870

Landschap van het Oostzanerveld (zuidelijke deel); © Bernard Ebbelaar