Werkgroep Polder Westzaan

De werkgroep Polder Westzaan is sinds september 2007 actief. De leden en vrijwilligers van deze werkgroep zetten zich in voor de bescherming en het behoud van de natuurwaarden en de vogelstand van de drie natuurgebieden die samen de polder Westzaan vormen: Guisveld, Westzijderveld en de Reef.

De werkgroep brengt dit in praktijk door overleg over het beheer en de natuurwaarde met o.a. Staatsbosbeheer, boeren, overheden, belangenorganisaties en andere gebruikers van deze unieke laagveengebieden.

Ook wordt de vogelpopulatie geïnventariseerd (broedvogels en wintergasten) en wordt er vrijwillig landschapsbeheer met een groep natuurwerkers uitgevoerd. Daarnaast zijn er regelmatig (educatieve) activiteiten om natuurliefhebbers, omwonenden en andere belangstellenden met het gebied kennis te laten maken.

De polder Westzaan

Het gebied polder Westzaan is ca. 1400 ha groot en ligt tussen het Noordzeekanaal en Zaanstad in. Het hele gebied maakt deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS), is beschermd wetland én is opgenomen in de aanwijzingsprocedure voor Natura 2000 gebied. Het grootste deel van de polder Westzaan is eigendom van Staatsbosbeheer (SBB). De rest is in handen van boeren, particulieren en de gemeente Zaanstad.

De polder Westzaan is een uniek brakwatergebied met een grote rijkdom aan vogels. Het gebied is zeer aantrekkelijk voor weidevogels en deze zijn hier dan ook in grote aantallen aanwezig. Behalve de weidevogels voelen ook soorten als de roerdomp, kiekendief en vele rietvogels zich hier thuis. En in de winter strijken talloze doortrekkers en wintergasten op het land en in het water neer.
Een jarenlang gekoesterde wens is dat in het natuurgebied De Reef en het Guisveld een (lichte) vorm van verbrakking gaat plaatsvinden om het oorspronkelijke ecosysteem van brak laagveen te herstellen door brak water uit het Noordzeekanaal in te laten. Door verbrakking kan de bijzondere flora en fauna in het gebied worden behouden en gestimuleerd.

Vrijwillig landschapsbeheer

Gericht landschapsbeheer is nodig om het karakter van het veenweidelandschap en de vogelstand in de polder Westzaan te kunnen behouden.

Oud riet moet worden gemaaid en opgeruimd en bomen en struiken dienen te worden verwijderd om verruiging van het gebied te voorkomen. Zo blijft de polder een aantrekkelijk leefgebied voor de talloze vogel- en plantensoorten. Om een bijdrage te leveren aan het beheer, heeft de werkgroep in samenwerking met de Vereniging tot Ongeschonden Behoud van het Westzijderveld (OBW) een natuurwerkgroep opgericht. Deze enthousiaste groep vrijwilligers voert elke maand vanaf het najaar tot aan het voorjaar als het broedseizoen begint, onderhoudswerkzaamheden in het veld uit

Op deze dagen wordt onder begeleiding van SBB gewerkt op een perceel in het gebied. Hebt u ook zin om een ochtend per maand op een gezellige en ongedwongen manier u in te zetten voor natuur en vogels in uw eigen woonomgeving? Werk dan zeker eens mee op een van de genoemde data. U bent van harte welkom! Informatie en data vindt u bij beheerwerkzaamheden onder de rubriek activiteiten.

Wilt u zich op een andere manier inzetten voor de polder Westzaan of heeft u vragen of suggesties, mail of bel dan naar de coördinatoren van de werkgroep.

Onderhoudsploeg houten weidemolentjes

Vanaf 2013 is er binnen de werkgroep Westzaan – op verzoek van Staatsbosbeheer (SBB) – ook een aantal personen bezig met het onderhoud van de zes houten (REM) weidemolentjes. De onderhoudsploeg heeft elk molentje aan een inspectie onderworpen en op basis hiervan een (langjarig) onderhoudsplan opgesteld.

Jaarlijks wordt elke molen gecontroleerd op correcte werking, wordt de molenput uitgebaggerd en het gras rondom gemaaid. Waar nodig worden onderdelen gerepareerd en/of vervangen. Eén keer in de drie jaar wordt er groot onderhoud gepleegd. Dit bestaat o.a. uit het geheel schilderen van de molen, het uitvoeren van grotere reparaties aan de molen, het krooshek en eventuele hekwerken rondom de molen.

Meer informatie is te vinden in een artikel uit de Kieft van maart 2014.

Boomgaardploeg

Vanaf 2011 voert een ploeg vrijwilligers – waarvan veel lid zijn van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” – onderhoud uit in een boomgaard in Westzaan. Dit op verzoek van Staatsbosbeheer. De ploeg gaat – buiten het broedseizoen – één keer in de twee weken aan de slag.

Meer informatie is hier te vinden.


Coördinatoren

Landschapsbeheer

Ank Brand
06-22483973

Boomgaardploeg

Rob Koeman
075-6280209

Weidemolentjes

Ico van Dijk
06 31249155